Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία Ε.Κεραμιδά - Β.Χατζηιωαννίδου Ο.Ε, έχοντας ως στόχο τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που κατατάσσονται στην εμπορία ψυκτικών μηχανημάτων, ψυκτικών θαλάμων κλιματισμού, ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού & συναφών ειδών, τόσο προς τους πελάτες της όσο και προς τους συνεργάτες της εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008, δηλώνοντας ταυτόχρονα και τη δέσμευση της για την εφαρμογή των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών νομικών απαιτήσεων και κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της.

Βασική αρχή αποτελεί η επαγγελματική δεοντολογία στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, η διαρκής ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, των μέσων και των διαδικασιών, καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η εταιρία:      

  • εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας,
  • ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, τη τήρηση της νομιμότητας και τη κοινωνική ευθύνη,
  • λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών,
  • προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων της,
  • χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της,
  • παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας,
  • θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη,
  • καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους.

Η απόφαση αυτή, της εγκατάστασης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαρύτητας που δίδει η εταιρία μας στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικό τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων.

Το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας που έχει αναπτύξει η εταιρία μας αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεών της και του προσωπικού της. Αυτό ακριβώς αποτελεί επιπρόσθετο εχέγγυο του κύρους και της αξιοπιστίας της, προς όλους του συνεργάτες της, ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της για έγκαιρες και αποτελεσματικές υπηρεσίες και παράλληλα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εταιρία μας δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους αλλά και τους Υπευθύνους Διευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίηση της.